Pogoji nastopanja na spletni aplikaciji digimeni.si,

1. Uvodne določbe

1.1. Izrazi, uporabljeni v teh pogojih nastopanja na spletni aplikaciji digimeni.si imajo naslednji pomen:

1. Pogoji nastopanja ali Pogodba so Pogoji nastopanja na spletni aplikaciji digimeni.si;

2. Foreach Labs je Foreach Labs, razvoj informacijskih tehnologij, d.o.o., ki je gospodarska družba, ki v okviru svojih dejavnosti izvaja spletno digitalnega menijaco digimeni.si;

3. Ponudnik je ponudnik storitve ali blaga ali več storitev ali blaga skupaj, ki sprejme te pogoje nastopanja z namenom, da v skladu s temi pogoji nastopanja na spletni aplikaciji digimeni.si objavi in ponudi v uporabo svoje storitve in / ali blago,

4. Storitev je izdelek ali storitev ali več storitev in izdelkov skupaj, ki jo ponudnik objavi na spletni aplikaciji digimeni.si in jo ponudi v uporabo oz. nakup. Storitev je bolj natančno opisana oz. opredeljena v splošnih pogojih poslovanja posameznega ponudnika.

5. Dodatne prilagoditve so dodatne storitve, programska oprema, vsebina ali drugo digitalno gradivo, ki niso sestavni del storitve, vendar se zagotavljajo skupaj z njo ter lahko pomenijo razvoj, nadgradnjo, vzdrževanje, dodatne funkcionalnosti, novosti ali druge spremembe in ugodnosti, ki jih ponudnik zagotavlja končnim uporabnikom storitve prek spletne digitalnega menija digimeni.si;

6. Končni uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki na spletni aplikaciji digimeni.si oglejuje ali nakupuje izdelke in/ali storitve ponudnika.

7. Pogodbeni stranki sta Foreach Labs in posamezni ponudnik, ki sprejme Pogoje nastopanja na spletni aplikaciji digimeni.si.

8. Digitalni meni je spletna aplikacija digimeni.si, tj. javno dostopna spletna storitev Foreach Labs, ki omogoča objavo in ponudbo storitve.

1.2. Določbe teh pogojev nastopanja zavezujejo ponudnika in Foreach Labs s sprejetjem pogojev nastopanja s strani ponudnika in predstavljajo pogodbo med Foreach Labs in ponudnikom. Foreach Labs in ponudnik lahko poleg pogojev nastopanja skleneta ločeno pogodbo, kjer podrobneje uredita pogoje sodelovanja.

1.3. Foreach Labs zagotavlja ponudniku v okviru teh pogojev nastopanja infrastrukturo za objavo in ponujanje njegove storitve končnim uporabnikom ter mu hkrati zagotavlja tudi druge storitve, ki so opisane v nadaljevanju teh pogojev nastopanja (kot so, trženje storitve, tehnična podpora, spremljanje storitve). Ponudnik svojo storitev skladno s pogoji nastopanja objavi in ponudi v nakup končnim uporabnikom ter zagotavlja njeno izvajanje in vzdrževanje. V smislu prejšnjega stavka Foreach Labs tako zagotavlja ponujanje storitve uporabnikom ter hkrati zagotavlja infrastrukturo in druge s tem povezane storitve, medtem ko ponudnik zagotavlja oz. ponuja storitev končnim uporabnikom ter v odnosu do končnih uporabnikov skladno s svojimi splošnimi pogoji nakupa storitve prevzema vso odgovornost za njeno dosegljivost, delovanje in jamstvo za njene pravne in dejanske napake.

1.4. Določbe pogojev nastopanja, ki določajo pravice in obveznosti ponudnika in Foreach Labs glede storitve ali se na njih sklicujejo, smiselno veljajo in zavezujejo pogodbeni stranki v enakem obsegu tudi glede dodatnih prilagoditev, razen če iz pogojev nastopanja ne izhaja drugače.

2. Testiranja, integracija in podpora

2.1. Ponudnik zagotavlja storitev oz. njeno delovanje skladno s

(i) tehničnimi navodili Foreach Labs, 

(ii) vsebinskimi navodili Foreach Labs, (iii) in morebitnimi drugimi oz. dodatnimi navodili Foreach Labs, s katerimi ta seznani ponudnika, (iv) programskim vmesnikom (API) Foreach labs , (v) zahtevami teh pogojev nastopanja.

2.2. Pogodbeni stranki soglašata, da bo o morebitni spremembi programskega vmesnika, tehničnih in vsebinskih navodil ter morebitnih drugih oz. dodatnih navodil Foreach Labs, ta ponudnika o spremembi obvestil v primernem roku, vendar najpozneje 30 dni pred vsakokratno spremembo in da bo ponudnik v roku 90 dni od dneva obvestitve te spremembe uvedel in zagotovil nemoteno delovanje storitve.

2.3. Pogodbeni stranki soglašata, da vsi stroški v zvezi s testiranjem in integracijo storitve, ki nastanejo v povezavi s tehničnimi in vsebinskimi navodili oziroma drugimi zahtevami Foreach Labs v skladu z določbami 2.1. pogojev nastopanja, razen stroškov v zvezi s tehničnimi rešitvami in sistemi, ki jih v okviru digitalnega menija zagotavlja in z njimi upravlja Foreach Labs, bremenijo izključno ponudnika.

2.4. Ponudnik razume in soglaša, da bo skladno z navodili Foreach Labs svojo storitev dopolnil, spremenil ali kako drugače povezal z eno ali več storitvami drugih ponudnikov, ki so objavljene na digitalnem meniju, če (i) se na ta način doseže njena boljša uporabnost, funkcionalnost, dodatna vrednost in/ali za objavo na digitalnem meniju potrebna integracija storitve in (ii) sam ne razpolaga s storitvijo, ki bi imela enake lastnosti kot storitev drugih ponudnikov, ki je že objavljena na digitalnem meniju in z uporabo katere je mogoče doseči enak učinek.

2.5. Ponudnik bo končnim uporabnikom brezplačno zagotovil svoje splošne pogoje poslovanja v ustreznem multimedijskem formatu za pomoč končnim uporabnikom pri nakupovanju oziroma uporabi njegovih storitev.

2.6. Foreach Labs omogoča ponudniku za potrebe preverjanja delovanja storitve in posodabljanja oz. prilagoditve storitve skladno z določbami 2.1. pogojev nastopanja dostop do naslednjih sredstev, potrebnih za prilagoditev storitve: (i) do uporabe programskega vmesnika (API), (ii) do tehničnih, vsebinskih in morebitnih drugih oz. dodatnih navodil, (iii) vpogled v sistem za merjenje in nadzor delovanja in dosegljivosti storitve, če ponudnik teh orodij ne more zagotoviti sam.

2.7. Foreach Labs ponudniku za potrebe integracije, preverjanja delovanja storitve in posodabljanja oz. prilagoditve storitve skladno z določbami točke 2.1. ne zagotavlja nobenih sredstev ali testnega okolja v smislu (i) mobilnih ali drugih telefonskih terminalov, (ii) tabličnih ali prenosnih računalnikov, (iii) večfunkcijskih naprav, (iv) modema, (v) ali katere koli druge naprave, strojne ali programske opreme (razen programskega vmesnika – API), ki je namenjena ali bi lahko bila namenjena uporabi storitve ali je kakorkoli drugače povezana z integracijo, zagotavljanjem izvajanja ali testiranjem storitve.

2.8. Foreach Labs ima pravico ponudniku dajati posamezna navodila v zvezi z zagotavljanjem in delovanjem storitve ter drugimi izpolnitvami oz. obveznostmi ponudnika, določenimi v teh pogojih nastopanja. Če bi moral ponudnik kot strokovnjak s tega področja ugotoviti, da ima posamezno navodilo Foreach Labs pomanjkljivosti oz. nepravilnosti in na to dejstvo Foreach Labs ne bi pravočasno opozoril, odgovarja za vse posledice teh pomanjkljivosti oz. nepravilnosti ponudnik. Če Foreach Labs kljub opozorilu ponudnika vztraja pri svojem navodilu, za posledice teh pomanjkljivosti ponudnik ne odgovarja.

2.9. Pogodbeni stranki soglašata, da bosta tehnično podporo za pomoč končnim uporabnikom izvajala skupaj, pri čemer bo Foreach Labs zagotovil primeren komunikacijski kanal za oddajo oz. prijavo morebitnih napak (prek spletnega mesta oz. druge primerne oblike komunikacije), (ii) ponudnik prevzel reševanje morebitnih napak in zagotavljal tehnično podporo na lastne stroške, in sicer tako, da bo ponudnik stranko obveščal prek spletnega vmesnika oziroma neposredno prek elektronske pošte, ki jo bo (v vednost) naslovil tudi na Foreach Labs.

2.10. Pogodbeni stranki soglašata, da je ponudnik (i) dolžan zagotoviti produkcijsko okolje, v katerem deluje storitev od ponedeljka do nedelje, med 0.00 in 24.00, vse dni v letu, in (ii) dolžan zagotoviti testno okolje, v katerem deluje storitev od ponedeljka do petka, med 8.00 in 16.00, razen praznikov in dela prostih dni.

2.11. Foreach Labs ima pravico kadarkoli preizkusiti (testirati) delovanje storitve, ponudnik pa mu je dolžan to omogočiti in mu pri opravljanju preizkusa zagotavljati vso potrebno podporo.

3. Objava

3.1. Foreach Labs posamezno storitev objavi najpozneje v 30 dneh od začetka veljavnosti pogodbe, ki jo skleneta Foreach Labs oziroma od trenutka ko ponudnik sprejme te pogoje nastopanja.

3.2. Foreach Labs ima pravico začasno prenehati z objavo storitve, če ugotovi, da ponudnik krši določbe pogojev nastopanja ali če opravi preizkus delovanja storitve in ta ne ustreza vsem zahtevam iz 2. poglavja.

4. Cene storitve, prodajni, plačilni in drugi pogoji

4.1. Ponudnik mora za uporabo digitalnega menija Foreach Labs plačevati uporabnino skladno s cenikom in pogoji plačevanja, ki so objavljeni na spletni strani digitalnega menija (https://digimeni.si/cenik).

4.2. Pogodbeni stranki lahko glede ponujanja storitev skleneta posebno pogodbo, v kateri med drugim uredita predvsem:

● vse cene v zvezi s ponujanjem storitve, ki jih določi ponudnik, pri čemer sme Foreach Labs cene priporočiti

● deleže od dohodka od ponujanja storitve;

● prodajne in druge pogoje glede istočasnega nastopanja oziroma konkuriranja in ponujanja storitve na trgu;

● raven zagotavljanja storitve.

4.3. Pogodbeni stranki soglašata, da sme ponudnik cene v zvezi s ponujanjem storitve spremeniti, pri čemer velja (i) da sme Foreach Labs priporočiti tudi nove oz. spremenjene cene, (ii) da mora ponudnik o nameri spremembe cene obvestiti Foreach Labs vsaj 30 dni pred dejansko spremembo, (iii) da lahko Foreach Labs začne spremenjene cene, če sistem obračunavanja ni mogoče prilagoditi v krajšem obdobju, upoštevati šele po preteku dveh mesecev od dejanske spremembe cene.

4.4. Ponudnik se strinja, da (i) sme Foreach Labs pod enakimi pogoji, kot so določeni za ponujanje storitve v na digitalnem meniju, ponujati storitev končnim uporabnikom tudi neposredno ali posredno prek drugih lastnih vzpostavljenih prodajnih kanalov in (ii) da glede storitve, končnih uporabnikov in drugega pri ponujanju storitve prek drugih lastnih vzpostavljenih prodajnih kanalov smiselno in neomejeno veljajo enaka določila kot za ponujanje storitve v uporabo prek digitalnega menija.

4.5. Pogodbeni stranki soglašata, da si bo Foreach Labs po lastni poslovni presoji prizadeval storitev, ki jo obravnavajo ti pogoji nastopanja sam ali s pomočjo poslovnih partnerjev ponuditi tudi končnim uporabnikom na tujem trgu, na katerem sam ali s pomočjo poslovnih partnerjev upravlja digitalnega menijaco ali digitalnem meniju podobno infrastrukturo, pri čemer se ponudnik strinja, da bo za ta namen (i) s Foreach Labs ali z njim povezanimi poslovnimi partnerji sklenil pogodbeno razmerje z vsaj enako vsebino in vsaj pod enakimi pogoji, določenimi v pogojih nastopanja, in (ii) skladno z navodili Foreach Labs ali navodili z njim povezanih poslovnih partnerjev zagotovil ustrezno spremembo, testiranje in integracijo storitve, če bi bilo to potrebno, pri čemer bo vse to izvedel v skladu s pravnimi, tehničnimi in finančnimi zmožnostmi ponudnika.

4.6. Na priporočilo Foreach Labs se ponudnik kadarkoli v času trajanja pogodbenega razmerja s Foreach Labs zaveže ponuditi storitev v uporabo tako, da končnim uporabnikom (i) prepusti storitev v brezplačno uporabo za določeno obdobje, ki ne sme biti krajše od enega meseca, in sicer za testiranje storitve, z možnostjo nakupa po preteku tega obdobja, (ii) prepusti storitev za brezplačno uporabo z nekaterimi omejitvami glede zmogljivosti ali funkcionalnosti storitve z možnostjo odprave omejitve oz. nadgradnje storitve proti plačilu (iii) v okviru promocijskih dejavnosti, akcij ali popustov končnim uporabnikom ponudi storitev po nižji ceni, pri čemer stori vse to z namenom povečevanja števila končnih uporabnikov storitve oz. spodbujanja uporabe storitve.

4.7. Pogodbeni stranki ugotavljata, (i) da če sta identificirani za namene DDV, bosta v primeru prenehanja identifikacije ali spremembe identifikacijske številke o tem nemudoma obvestili drugo pogodbeno stranko, in (iii) da bosta davek na dodano vrednosti (DDV) obračunavali skladno veljavno zakonodajo.

4.8. Ponudnik se v primeru prenehanja pogodbenega razmerja s Foreach Labs ne glede na razlog za njegovo prenehanje, v primeru prenehanja delovanja ponudnika kot pravnega subjekta ali v primeru kakršne koli druge vrste prenehanja, drugih pravnih ali dejanskih ovir, zaradi katerih se preneha zagotavljati storitev, zaveže, da bo omogočil prenos vseh podatkov končnih uporabnikov storitve na nakupovalca ali drug pravni subjekt, ki ga ta določi, da se končnim uporabnikom zagotovi nemoten dostop in razpolaganje s podatki ter nadaljnja uporaba enake ali podobne storitve drugega ponudnika.

4.9. Pogodbeni stranki soglašata, da (i) sme ponudnik znamko „digimeni.si“ in/ali morebitne druge znake, povezane s podjetjem oz. znamkami, katerih nosilec je Foreach Labs, uporabljati izključno na podlagi predhodnega pisnega soglasja Foreach Labs in na način, kot ga vsakokrat določi Foreach Labs, (ii) sme Foreach Labs znamko storitve in/ali morebitne druge znake, povezane s podjetjem oz. znamkami, katerih nosilec je ponudnik, uporabljati za namene izvajanja pravic in obveznosti iz teh pogojev nastopanja (npr. za trženje storitve, dajanje storitve v uporabo, prodajo, objavo itd.), za vse ostale namene pa izključno na podlagi ponudnikovega predhodnega pisnega soglasja in na način, kot ga vsakokrat določi ponudnik.

5. Oglaševanje

5.1. Ponudnik se strinja, da lahko Foreach Labs v skladu z lastno poslovno presojo storitev oglašuje z uporabo logotipa, blagovne znamke oziroma drugega slikovnega gradiva in/ali le opisno (npr. z navedbo naziva storitve) na/v (i) spletni aplikaciji, (ii) drugih spletnih straneh Foreach Labs, (iii) elektronskih ali tiskanih promocijskih in drugih akcijah Foreach Labs neomejeno glede na oglaševalski kanal.

5.2. Pogodbeni stranki soglašata, da bo ponudnik v skladu z navodili in potrebami Foreach Labs za namene oglaševanja priskrbel potrebne vsebine za oglaševanje storitve in Foreach Labs zagotovil vso potrebno podporo v zvezi z oglaševanjem storitve.

5.3. Ponudnik razume in soglaša da (i) z oglaševalskim prostorom v okviru delovanja storitve prek digitalnega menija razpolaga izključno Foreach Labs, (ii) ponudnik sam ali prek tretje osebe brez odobritve Foreach Labs ne bo oglaševal ali dajal v najem oglaševalski prostor v okviru delovanja storitve oz. njene uporabe prek digitalnega menija, (iii) pripada dohodek od oglaševanja izključno Foreach Labs, ponudniku pa le, če mu Foreach Labs dovoli oglaševanje ali dajanje oglaševalskega prostora v najem, (iv) bo zagotovil Foreach Labs vso potrebno podporo za nemoteno trženje z oglaševalskim prostorom v okviru delovanja storitve (če je to tehnično mogoče).

6. Lastnosti storitve

6.1. Ponudnik je dolžan zagotoviti zaščito storitve pred morebitnimi vdori, nepooblaščenim dostopom do podatkov in pred katerimi koli drugimi zlorabami, kot so prenašanje virusov, črvov, napak, trojanskih konjev, pošiljanje neželene pošte, zlonamernih aplikacij ali katerih koli drugih predmetov uničevalne narave, ter tudi pred vsebinami, ki lahko škodujejo ali posegajo v delovanje omrežij, strežnikov in druge infrastrukture oziroma opreme Foreach Labs ali uporabnikov storitve.

6.2. Ponudnik lahko po priporočilu Foreach Labs pridobi varnostni certifikat, s katerim jamči oziroma na podlagi katerega bo Foreach Labs samodejno in brez preverjanja upošteval, da ponudnik zagotavlja ustrezno raven varovanja in izpolnjuje zahteve iz prvega odstavka te točke.

6.3. Ponudnik je dolžan zagotoviti, da njegova storitev v vseh vidikih dosledno izpolnjuje zahteve Foreach Labs glede lastnosti, ki med drugim prepovedujejo, (i) da se storitev posredno ali neposredno uporablja za posredovanje gradiva, ki vsebuje goloto ali opolzkost, in katerokoli drugo vrsto pornografskega gradiva, vključno z vsebinami, ki preusmerjajo promet na strani s takšno vsebino oziroma gradivo, (ii) da storitev spodbuja k narodnostni, rasni, verski ali kateri koli drugi neenakopravnosti ter razpihovanju narodnostnega, rasnega, verskega ali katere koli druge oblike sovraštva in nestrpnosti, (iii) da storitev omogoča lažno predstavljanje v okviru storitve, ki je zavajajoča oziroma bi lahko bila zavajajoča do nakupovalca, (iv) da je storitev namenjena uporabi za nezakonite namene in promociji nevarnih ali nezakonitih dejavnosti, (v) da storitev vsebuje nasilne vsebine ali se uporablja za ogrožanje, nadlegovanje in ustrahovanje drugih, (vi) da storitev omogoča oz. dopušča nepooblaščeno objavo osebnih in zaupnih podatkov, kot so številke kreditnih kartic, osebnih dokumentov ali vozniškega dovoljenja ali katerih koli drugih informacij, ki javnosti niso dostopni.

7. Jamstva ponudnika in njegova odgovornost do tretjih oseb

7.1. Ponudnik s sklenitvijo pogodbe Foreach Labs v skladu s pogoji nastopanja zagotavlja pravico do (i) predvajanja in javnega prikazovanja storitve, (ii) ponujanja storitve v uporabo, (iii) dajanja storitve na voljo javnosti in (iv) distribuiranja storitve.

7.2. Pogodbeni stranki soglašata, (i) da se pravice in obveznosti glede delovanje storitve, pravnih in dejanskih napak ter jamstvo za njene pravne in dejanske napake ter morebitne druge pravice in obveznosti ter odgovornosti za škodo v zvezi s storitvijo v razmerju med končnim uporabnikom in ponudnikom določijo v splošnih pogojih poslovanja za posamezno storitev, (ii) da so splošni pogoji poslovanja za posamezno storitev sestavni del kupoprodajne pogodbe za nakup storitve prek digitalnega menija, ki jo sklene ponudnik z končnim uporabnikom, (iii) da lahko vsebino splošnih pogojev poslovanja za posamezno storitev v imenu ponudnika določi Foreach Labs, če ponudnik Foreach Labs ne predloži lastnih splošnih pogojev poslovanja za posamezno storitev, (iv) da sme Foreach Labs zavrniti predložene pogoje uporabe za posamezno storitev ponudnika, če v skladu z lastno poslovno presojo Foreach Labs ti ne ustrezajo uveljavljenim pravnim standardom, ki se zahtevajo za vsebino takšnih pogodb, (v) da Foreach Labs glede lastnosti in glede izvajanja storitve ali kakorkoli drugače v zvezi s storitvijo nakupovalcu ne daje nobenih jamstev in ne nosi nobene odgovornosti, (vi) da ponudnik končnim uporabnikom za uporabo storitve po potrebi zagotavlja licenco za uporabo storitve, skladno z veljavnimi predpisi, (vi) da je za morebitne kršitve obveznosti ponudnika v razmerju do posameznega nakupovalca na podlagi pogodbe, pogojev nastopanja, drugih ustreznih pogodb (npr. splošnih pogojev poslovanja ponudnika, tj. pogodbene vsebine, ki ureja razmerja med ponudnikom in končnim uporabnikom) in veljavnih predpisov ter tudi za posledice takšnih kršitev odgovoren izključno ponudnik in v nobenem primeru Foreach Labs.

7.3. Ponudnik izrecno zagotavlja in jamči Foreach Labs, (i) da je imetnik vseh pravic intelektualne lastnine, vključno z avtorsko pravico, blagovnimi znamkami, poslovnimi skrivnostmi in drugimi pravicami na storitev in v zvezi z njo, (ii) da je storitev (v celoti in tudi vsi njeni posamezni deli) njegovo lastno avtorsko delo oz. da je od avtorja/avtorjev storitve oz. njenih posameznih delov pridobil vse potrebne pravice, soglasja, dovoljenja in pooblastila, ki mu omogočajo izvajanje pravic v obsegu in na način, kot sta določena v teh pogojih nastopanja in splošnih pogojih poslovanja storitve, (iii) da je nosilec vseh drugih pravic intelektualne lastnine na storitvi oz. v zvezi s storitvijo, ki mu omogočajo zagotovitev pravic Foreach Labs in končnim uporabnikom v obsegu in na način, kot sta določena v pogojih nastopanja in splošnih pogojih poslovanja storitve, (iv) da s strinjanjem s pogoji nastopanja ter izpolnjevanjem svojih obveznosti po pogojih nastopanja, in splošnih pogojih poslovanja storitve ne krši nobenih avtorskih in/ali nobenih drugih pravic katerekoli tretje osebe, (v) da ne obstaja nobena ovira (pravna ali dejanska), ki bi Foreach Labs in končnim uporabnikom preprečevala izvrševanje pravic, pridobljenih s pogoji nastopanja oz. splošnimi pogoji poslovanja storitve, (vi) da nobena tretja oseba v razmerju do Foreach Labs in končnih uporabnikov v zvezi s katerokoli pravico, ki jo Foreach Labs pridobi po pogojih nastopanja oz. ki jo nakupovalec pridobi po splošnih pogojih poslovanja storitve, ne bo upravičeno uveljavljala nobenih denarnih in/ali katerih koli drugih zahtevkov ter ne bo Foreach Labs in končnih uporabnikov kakorkoli drugače upravičeno omejevala v okviru njihovih pridobljenih pravic po teh pogojih nastopanja in splošnih pogojih poslovanja storitve, (vi) da je ustrezno pisno pogodbeno uredil vsa razmerja s svojimi sodelavci, svojimi podizvajalci in drugimi osebami, prek katerih oz. s pomočjo katerih je ali bo izpolnjeval svoje obveznosti po pogojih nastopanja in splošnih pogojih poslovanja storitve, ter da je ali bo ustrezno uredil vse, kar je potrebno, da bodo Foreach Labs zagotovljene vse pravice po pogojih nastopanja oz. da bodo končnim uporabnikom zagotovljene pravice po splošnih pogojih poslovanja storitve.

7.4. Ponudnik se zavezuje, da bo Foreach Labs, njegovim delavcem, končnim uporabnikom, pogodbenim partnerjem ter vsem drugim prizadetim v celoti povrnil vse morebitne stroške in škodo ter prevzel vse njihove obveznosti zaradi morebitnih zahtev tretjih oseb, iz katerih bi posredno ali neposredno izhajalo, da katerokoli zagotovilo oz. jamstvo ponudnika kakorkoli v zvezi s storitvijo in/ali pravicami po pogojih nastopanja in splošnih pogojih poslovanja storitve ne drži oz. da je ponudnik prekršil tako zagotovilo ali jamstvo.

7.5. Ponudnik se zlasti zavezuje, da bo na lastne stroške ter v svojem imenu in imenu Foreach Labs in končnih uporabnikov nasprotoval in dosegel zavrnitev vsakega zahtevka tretje osebe, s katerim bi tretja oseba kakorkoli posegala v katerekoli pravice Foreach Labs in končnih uporabnikov, pridobljene po pogojih nastopanja in splošnih pogojih poslovanja storitve. storitve, ali s katerim bi tretja oseba zahtevala kakršnokoli plačilo zaradi kršitev avtorske pravice oz. pravic industrijske lastnine oz. katerih koli drugih pravic tretje osebe v povezavi s storitvijo oz. pridobljenimi pravicami Foreach Labs in končnih uporabnikov po pogojih nastopanja in splošnih pogojih poslovanja storitve.

7.6. Če bi bilo v okviru katerega koli postopka dokončno ugotovljeno, da izvajanje pravic Foreach Labs in končnih uporabnikov v vsebini in obsegu po pogojih nastopanja in splošnih pogojih poslovanja storitve predstavlja kršitev katerekoli pravice tretje osebe, in če bi bilo Foreach Labs oz. končnim uporabnikom prepovedano oz. omejeno nadaljnje izvajanje teh pravic, bo ponudnik takoj (i) dokončno in na lastne stroške zagotovil Foreach Labs in končnim uporabnikom vse pravice, ki jim jih zagotavlja v skladu s pogoji nastopanja in splošnimi pogoji poslovanja storitve, ter plačal Foreach Labs vso morebitno posledično škodo ali (ii) na lastne stroške zamenjal ali spremenil storitev (oz. njen del) tako, da ne bodo več kršene nobene pravice tretje osebe, hkrati pa bo storitev v celoti skladna z določili pogojev nastopanja (pod pogojem, da bo Foreach Labs vsako tako zamenjavo ali spremembo predhodno posebej dovolil), ter plačal Foreach Labs in končnim uporabnikom vso morebitno posledično škodo.

8. Varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov

8.1. Pogodbeni stranki soglašata, da bosta kot poslovno skrivnost z najvišjo stopnjo skrbnosti dobrega gospodarstvenika varovali vse podatke druge pogodbene stranke, ki jih izvesta v okviru izvajanja pogojev nastopanja ter ki so označeni kot poslovna skrivnost ali za katere na podlagi njihove narave oz. vsebine izhaja, da bi lahko njihovo razkritje škodilo katerikoli od njiju.

8.2. Pogodbeni stranki soglašata, da so vse zbirke podatkov (na primer statistični podatki), ki nastanejo pri izvajanju pogojev nastopanja, last in poslovna skrivnost Foreach Labs

8.3. Ponudnik je dolžan varovati poslovno skrivnost trajno in časovno neomejeno.

8.4. Ponudnik je dolžan osebne podatke v primeru, kadar v okviru izvajanja pogojev nastopanja dostopi do kakršnih koli osebnih podatkov v upravljanju Foreach Labs oz. kadar mu Foreach Labs v okviru teh pogojev nastopanja osebne podatke na kakršenkoli način posreduje, brezpogojno varovati in z njimi ravnati v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. ter jih obdelovati izključno skladno s pooblastilom Foreach Labs. Brez pooblastila Foreach Labs ne sme ponudnik osebnih podatkov pod nobenim pogojem uporabiti, jih posredovati ali dati v uporabo tretjim osebam ali institucijam ter jih drugače obdelovati, razen v primerih, ki jih določa zakon.

8.5. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov, ki jih je dolžan uvesti ponudnik, se lahko podrobneje opredelijo v ločeni pogodbi o obdelavi osebnih podatkov, ki ju je ponudnik na poziv Foreach Labs dolžan skleniti v razumnem roku, ki ga določi Foreach Labs.

9. Podizvajalci

9.1. Ponudnik sme pravice in dolžnosti, ki mu pripadajo po pogojih nastopanja, izvajati prek tretjih oseb, tj. svojih podizvajalcev (v nadaljevanju: podizvajalci), samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja Foreach Labs. Ne glede na soglasje Foreach Labs se šteje, da so podizvajalci v pogodbenem razmerju izključno s ponudnikom ter da zanje in za dejavnosti, ki jih izvedejo (oz. ne izvedejo), v celoti odgovarja ponudnik, kot da bi dejavnost izvedel ali opustil sam. Foreach Labs sme od ponudnika kadar koli, vendar vedno zaradi utemeljenega razloga, zahtevati, ponudnik pa je dolžan tej zahtevi Foreach Labs takoj ugoditi, da ponudnik določenega podizvajalca zamenja (nadomesti) z drugim. Ne glede na zamenjavo podizvajalca v smislu prejšnjega stavka se v vsakem primeru šteje, da je podizvajalca izbral ponudnik in da zanj neomejeno odgovarja v skladu z določili teh pogojev nastopanja.

10. Končne določbe

10.1. Pogoje nastopanja sme Foreach Labs. kadarkoli spremeniti v skladu z lastno odločitvijo ob upoštevanju veljavnih predpisov in teh pogojev nastopanja. O vsaki takšni spremembi Foreach Labs obvesti ponudnike z objavo teh sprememb na spletni strani https://digimeni.si/ ali na drug zanesljiv način vsaj trideset dni pred uveljavitvijo teh sprememb.

10.2. Če ponudnik s predlaganimi spremembami ne soglaša, lahko v osmih dneh po objavi sprememb na spletni strani https://digimeni.si/ ali po prejemu obvestila o spremembi pogojev nastopanja odstopi od pogojev nastopanja s pisno odstopno izjavo, poslano priporočeno po pošti na naslov Foreach Labs ali na elektronski naslov info@digimeni.si.

10.3. . Z začetkom veljavnosti sprememb prenehajo veljati vsebine pogojev nastopanja, ki so s temi spremembami spremenjene.

10.4. Odstop od pogojev nastopanja začne veljati oz. pogodba preneha veljati naslednji dan od dneva, v katerem Foreach Labs to izjavo prejme. Če ponudnik ne odstopi na ta način od pogojev nastopanja, se šteje, da z objavljenimi spremembami soglaša ter da te spremembe zanj veljajo in ga zavezujejo.

10.5. Če Foreach Labs in ponudnik skleneta pogodbo, s katero bolj podrobno uredita medsebojne obveznosti, se od trenutka sklenitve pogodbe oz. začetka njene veljavnosti za njune medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z zagotavljanjem storitve uporabljajo določbe pogodbe, katere sestavni in neločljivi del so pogoji nastopanja, ki med drugim urejajo tudi prenehanje veljavnosti pogodbe. Če Foreach Labs in ponudnik ne skleneta takšne pogodbe, ju ti pogoji nastopanja ne zavezujejo več od trenutka, ko ponudnik prejme pisno izjavo Foreach Labs, da pogodbe ne bo sklenil, ali obratno, ko Foreach Labs prejme pisno izjavo ponudnika, da pogodbe ne bo sklenil. Navedeno ne velja za tiste določbe pogojev nastopanja, ki po svoji vsebini ali namenu predstavljajo trajno oz. časovno neomejeno pravico oz. obveznost (npr. varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov).

10.6. Za vsa vprašanja, ki s temi pogoji nastopanja niso urejena, se uporabljajo določbe veljavnih predpisov, zlasti Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007 – OZ – UPB1).

10.7. V primeru spora med Foreach Labs in ponudnikom je za reševanje spora krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

10.8. Ti pogoji nastopanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani https://digimeni.si/.